December 10, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Nhiệm vụ của NHNN trong việc thực hiện Chương trình của Chính phủ nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế

Theo tin Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nhiệm vụ...


Theo tin Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt NamNhiệm vụ của NHNN trong việc thực hiện Chương trình của Chính phủ nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế24/02/2017

Ngày 21/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị quyết số 27/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020.
Theo đó, mục tiêu của Chương trình này là tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát bình quân dưới 5%/năm; giảm dần tỉ lệ bội chi ngân sách nhà nước, đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP.

Quy mô nợ công hằng năm giai đoạn 2016 – 2020 không quá 65% GDP, nợ chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP. Đến năm 2030, nợ công không quá 60% GDP, nợ chính phủ không quá 50% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP.

Phấn đấu đến năm 2020 đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và nợ xấu đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3% (không bao gồm nợ xấu của các ngân hàng thương mại yếu kém được Chính phủ phê duyệt xử lý theo phương án riêng). Phấn đấu giảm lãi suất cho vay trung bình trong nước có tính cạnh tranh so với mức lãi suất cho vay trung bình trong nhóm ASEAN-4. Nâng cao quy mô và hiệu quả của thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu chính phủ, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường bảo hiểm. Đến năm 2020, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 70% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt 30% GDP, doanh thu ngành bảo hiểm đạt tối thiểu 4% GDP.

Thoái toàn bộ vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc các ngành không cần Nhà nước sở hữu trên 50% vốn, thoái vốn nhà nước xuống mức sàn quy định đối với các ngành mà Nhà nước sắp xếp, cơ cấu lại vốn đầu tư. Đến năm 2020, có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động; 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả….

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhất của Chương trình là nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành kinh tế vĩ mô. Trong đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong điều hành và thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chính sách kinh tế vĩ mô để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế; bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt. Điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với nguyên tắc thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô. Quản lý hiệu quả thị trường ngoại tệ, thị trường vàng; tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế. Điều hành tín dụng phù hợp, chú trọng các lĩnh vực ưu tiên gắn với nâng cao chất lượng tín dụng; xây dựng Đề án chống đô la hóa và vàng hóa trong nền kinh tế, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2017.

Về triển khai nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại thị trường tài chính, trọng tâm là các tổ chức tín dụng của Chương trình, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao năng lực quản trị của các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế; từng bước xử lý và xóa bỏ tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo trong các tổ chức tín dụng có liên quan; đẩy mạnh thoái vốn ngoài ngành của các ngân hàng thương mại; đến năm 2020, các ngân hàng thương mại cơ bản có mức vốn tự có theo chuẩn mực của Basel II, trong đó ít nhất 12 – 15 ngân hàng thương mại áp dụng thành công Basel II (phương pháp tiêu chuẩn trở lên).

Cùng với đó, khẩn trương tổ chức thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 sau khi được phê duyệt; Hoàn thành cơ bản việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu bằng các hình thức phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và ổn định, an toàn hệ thống; Chủ trì xây dựng và trình ban hành Luật cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu trong năm 2017; Tăng cường thanh tra, giám sát quản trị rủi ro các tổ chức tín dụng.

Cũng tại Chương trình này, Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ, Ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp: Quản lý thu, chi ngân sách; Tổ chức thực hiện kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2016-2020; Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại; Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; Phát triển thúc đẩy chuyển giao khoa học – công nghệ; Đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; Đổi mới, cơ cấu lại khu vực sự nghiệp công lập; Cơ cấu lại các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân; Đổi mới cách thức thực hiện liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong phát triển kinh tế vùng, thực hiện có hiệu quả quá trình đô thị hóa; Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với quốc phòng, an ninh; Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước…

Về tổ chức thực hiện Chương trình, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết này của Chính phủ, Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội và Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Đồng thời, xem xét, bổ sung phù hợp chương trình, kế hoạch hành động của Bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2016-2020.

Thực hiện chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và của từng bộ, cơ quan, địa phương; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Khế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Cùng với đó, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế.

CKH


http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?leftWidth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV285176&rightWidth=0%25&centerWidth=80%25&_afrLoop=470994058872000#!%40%40%3F_afrLoop%3D470994058872000%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DSBV285176%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3D16wr2cy9q5_54