December 9, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Ủy ban kinh tế trong APEC 2017 Đối thoại về mua sắm chính phủ

Theo tin APEC 2017 National Committee. Phiên toàn thể các Ủy ban APEC trong khuôn...


Theo tin APEC 2017 National Committee.

Phiên toàn thể các Ủy ban APEC trong khuôn khổ Hội nghị SOM 1 và các cuộc họp liên quanNgày 26 tháng 02 năm 2017, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Hôm nay Ủy ban EC đã tiến hành Đối thoại về mua sắm chính phủ, tập trung trao đổi những điển hình của APEC trong quản lý mua sắm chính phủ. Trên cơ sở đóng góp của các tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Ủy ban Liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế (UNCITRAL)…, đại diện các nền kinh tế đã chia sẻ kinh nghiệm chống tham nhũng, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy mua sắm chính phủ điện tử…
https://www.apec2017.vn/ap17-c/vi/press-release/phi%C3%AAn-%C3%A0n-th%E1%BB%83-c%C3%A1c-%E1%BB%A6y-ban-apec-trong-khu%C3%B4n-kh%E1%BB%95-h%E1%BB%99i-ngh%E1%BB%8B-som-1-v%C3%A0-c%C3%A1c-cu%E1%BB%99c-h%E1%BB%8Dp-li%C3%AAn-quan