December 9, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Theo tin Bộ trưởng Steven T. Mnuchin và Thông Báo của Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ thì các người cao niên nhận trợ cấp an sinh xã hội sẽ tự động nhận tiền kích thích kinh tế do COVID-19 dưới dạng tiền gửi trực tiếp hoặc bằng check mà không cần phải làm gì cả


Theo tin The U.S. Treasury Department

Bộ trưởng Steven T. Mnuchin loan tin Người cao niên nhận an sinh xã hội sẽ tự động nhận tiền trợ cấp kích thích kinh tế mà không cần phải làm gì cảSteven Mnuchin

@ SocialSecurity recipients don’t need to file a tax return to receive Economic Impact Payments. Recipients will receive these payments as a direct deposit or by paper check, just as they would normally receive their benefits. .Người nhận an sinh xã hội sẽ tự động nhận thanh toán tác động kinh tế

1 tháng 4 năm 2020
WASHINGTON – Bộ Tài chính và Dịch vụ doanh thu nội bộ Hoa Kỳ hôm nay thông báo rằng những người thụ hưởng An sinh xã hội thường không phải khai thuế sẽ không cần phải khai thuế rút gọn để nhận được khoản Thanh toán Tác động Kinh tế. Thay vào đó, thanh toán sẽ được tự động gửi vào tài khoản ngân hàng của họ.

 

Bộ trưởng An ninh xã hội của những người không được yêu cầu khai thuế thường không cần phải thực hiện hành động nào và sẽ nhận được khoản thanh toán trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của họ, Bộ trưởng Steven T. Mnuchin nói.

 

IRS sẽ sử dụng thông tin trên Mẫu SSA-1099 và Mẫu RRB-1099 để tạo ra 1.200 đô la Thanh toán tác động kinh tế cho những người nhận An sinh xã hội không nộp tờ khai thuế vào năm 2018 hoặc 2019. Người nhận sẽ nhận được các khoản thanh toán này dưới dạng tiền gửi trực tiếp hoặc bằng giấy tờ kiểm tra, giống như họ thường sẽ nhận được lợi ích của họ.

PRESS RELEASES
Social Security Recipients Will Automatically Receive Economic Impact Payments

April 1, 2020
WASHINGTON – The U.S. Department of the Treasury and the Internal Revenue Service today announced that Social Security beneficiaries who are not typically required to file tax returns will not need to file an abbreviated tax return to receive an Economic Impact Payment. Instead, payments will be automatically deposited into their bank accounts.

“Social Security recipients who are not typically required to file a tax return do not to need take an action, and will receive their payment directly to their bank account,” said Secretary Steven T. Mnuchin.

The IRS will use the information on the Form SSA-1099 and Form RRB-1099 to generate $1,200 Economic Impact Payments to Social Security recipients who did not file tax returns in 2018 or 2019. Recipients will receive these payments as a direct deposit or by paper check, just as they would normally receive their benefits.

####


https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm967