December 9, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

U.S. Treasury Department and IRS launch new tool to help people who normally don’t file taxes to register for Economic Impact Payments


Theo tin irs.govU.S. Treasury Department and IRS launch new tool to help non-filers register for Economic Impact Payments

IRS.gov feature helps people who normally don’t file get payments; second tool next week provides taxpayers with payment delivery date and provide direct deposit information
IR-2020-69, April 10, 2020

WASHINGTON — To help millions of people, the Treasury Department and the Internal Revenue Service today launched a new web tool allowing quick registration for Economic Impact Payments for those who don’t normally file a tax return.

The non-filer tool, developed in partnership between the IRS and the Free File Alliance, provides a free and easy option designed for people who don’t have a return filing obligation, including those with too little income to file. The feature is available only on IRS.gov, and users should look for Non-filers: Enter Payment Info Here to take them directly to the tool.

“People who don’t have a return filing obligation can use this tool to give us basic information so they can receive their Economic Impact Payments as soon as possible,” said IRS Commissioner Chuck Rettig. “The IRS and Free File Alliance have been working around the clock to deliver this new tool to help people.”

The IRS reminds taxpayers that Economic Impact Payments will be distributed automatically to most people starting next week. Eligible taxpayers who filed tax returns for 2019 or 2018 will receive the payments automatically. Automatic payments will also go in the near future to those people receiving Social Security retirement, survivors, disability (SDDI), or survivor benefits and Railroad Retirement benefits.

How do I use the Non-Filers: Enter Payment Info tool?
For those who don’t normally file a tax return, the process is simple and only takes a few minutes to complete. First, visit IRS.gov, and look for “Non-Filers: Enter Payment Info Here.” Then provide basic information including Social Security number, name, address, and dependents. The IRS will use this information to confirm eligibility and calculate and send an Economic Impact Payment. Using the tool to get your payment will not result in any taxes being owed. Entering bank or financial account information will allow the IRS to deposit your payment directly in your account. Otherwise, your payment will be mailed to you.

“Non-Filers: Enter Payment Info” is secure, and the information entered will be safe. The tool is based on Free File Fillable Forms, part of the Free File Alliance’s offerings of free products on IRS.gov.

Who should use the Non-Filers tool?
This new tool is designed for people who did not file a tax return for 2018 or 2019 and who don’t receive Social Security retirement, disability (SSDI), or survivor benefits or Railroad Retirement benefits. Others who should consider the Non-Filers tool as an option, include:

Lower income: Among those who could use Non-Filers: Enter Payment Info tool are those who haven’t filed a 2018 or 2019 return because they are under the normal income limits for filing a tax return. This may include single filers who made under $12,200 and married couples making less than $24,400 in 2019.

Veterans beneficiaries and Supplemental Security Income (SSI) recipients: The IRS continues to explore ways to see if Economic Impact Payments can be made automatically to SSI recipients and those who receive veterans disability compensation, pension or survivor benefits from the Department of Veterans Affairs and who did not file a tax return for the 2018 or 2019 tax years. People in these groups can either use Non-Filers: Enter Payment Info option now or wait as the IRS continues to review automatic payment options to simplify delivery for these groups.

Social Security, SSDI and Railroad Retirement beneficiaries with qualifying dependents: These groups will automatically receive $1,200 Economic Impact Payments. People in this group who have qualifying children under age 17 may use Non-Filers: Enter Payment Info to claim the $500 payment per child.

Students and others: If someone else claimed you on their tax return, you will not be eligible for the Economic Impact Payment or using the Non-Filer tool.

Coming next week: Automatic payments begin
Eligible taxpayers who filed tax returns for either 2019 or 2018 and chose direct deposit of their refund will automatically receive an Economic Impact Payment of up to $1,200 for individuals or $2,400 for married couples and $500 for each qualifying child. Individuals who receive Social Security retirement, survivors or disability benefits, SSDI or who receive Railroad Retirement benefits but did not file a return for 2019 or 2018 will automatically receive a payment in the near future.

Coming next week: Get My Payment shows Economic Impact Payment date, helps with direct deposit
To help everyone check on the status of their payments, the IRS is building a second new tool expected to be available for use by April 17. Get My Payment will provide people with the status of their payment, including the date their payment is scheduled to be deposited into their bank account or mailed to them.

An additional feature on Get My Payment will allow eligible people a chance to provide their bank account information so they can receive their payment more quickly rather than waiting for a paper check. This feature will be unavailable if the Economic Impact Payment has already been scheduled for delivery.

More Information on Economic Impact Payments
The IRS will post additional updates on IRS.gov/coronavirus on these and other issues.Tính năng IRS.gov giúp những người thường không nộp các khoản thanh toán; công cụ thứ hai vào tuần tới cung cấp cho người nộp thuế ngày giao hàng thanh toán và cung cấp thông tin tiền gửi trực tiếp
IR-2020-69, ngày 10 tháng 4 năm 2020

WASHINGTON – Để giúp hàng triệu người, Bộ Tài chính và Dịch vụ Doanh thu Nội bộ hôm nay đã ra mắt một công cụ web mới cho phép đăng ký nhanh Thanh toán Tác động Kinh tế cho những người không thường xuyên khai thuế.

Công cụ không phải trình quay phim, được phát triển với sự hợp tác giữa IRS và Liên minh tệp miễn phí, cung cấp tùy chọn miễn phí và dễ dàng được thiết kế cho những người không có nghĩa vụ nộp đơn trở lại, kể cả những người có thu nhập quá ít để nộp. Tính năng này chỉ khả dụng trên IRS.gov và người dùng nên tìm kiếm Người không đăng ký: Nhập Thông tin thanh toán tại đây để đưa họ trực tiếp đến công cụ.

“Những người không có nghĩa vụ nộp đơn trở lại có thể sử dụng công cụ này để cung cấp cho chúng tôi thông tin cơ bản để họ có thể nhận được các khoản thanh toán tác động kinh tế càng sớm càng tốt”, Ủy viên IRS Chuck Rettig nói. “IRS và Liên minh tệp miễn phí đã làm việc suốt ngày đêm để cung cấp công cụ mới này để giúp mọi người.”

IRS nhắc nhở người nộp thuế rằng các khoản thanh toán tác động kinh tế sẽ được phân phối tự động cho hầu hết mọi người bắt đầu vào tuần tới. Những người nộp thuế đủ điều kiện đã khai thuế cho năm 2019 hoặc 2018 sẽ tự động nhận được các khoản thanh toán. Thanh toán tự động cũng sẽ đi trong tương lai gần cho những người được nghỉ hưu An sinh xã hội, người sống sót, người khuyết tật (SDDI) hoặc trợ cấp cho người còn sống và trợ cấp Hưu trí Đường sắt.

Làm cách nào để sử dụng công cụ Non-Filers: Nhập thông tin thanh toán?
Đối với những người thường không khai thuế, quá trình này rất đơn giản và chỉ mất vài phút để hoàn thành. Trước tiên, hãy truy cập IRS.gov và tìm kiếm “Người không đăng ký: Nhập thông tin thanh toán tại đây.” Sau đó cung cấp thông tin cơ bản bao gồm số An sinh xã hội, tên, địa chỉ và người phụ thuộc. IRS sẽ sử dụng thông tin này để xác nhận đủ điều kiện và tính toán và gửi Thanh toán Tác động Kinh tế. Sử dụng công cụ để nhận thanh toán của bạn sẽ không dẫn đến bất kỳ khoản thuế nào bị nợ. Nhập thông tin tài khoản ngân hàng hoặc tài chính sẽ cho phép IRS gửi khoản thanh toán của bạn trực tiếp vào tài khoản của bạn. Nếu không, thanh toán của bạn sẽ được gửi đến bạn.

“Người không đăng ký: Nhập thông tin thanh toán” được bảo mật và thông tin được nhập sẽ an toàn. Công cụ này dựa trên Biểu mẫu có thể điền vào tệp miễn phí, một phần trong các sản phẩm miễn phí của Liên minh tệp miễn phí trên IRS.gov.

Ai nên sử dụng công cụ Non-Filers?
Công cụ mới này được thiết kế cho những người không khai thuế cho năm 2018 hoặc 2019 và những người không nhận được tiền hưu trí An sinh xã hội, khuyết tật (SSDI) hoặc trợ cấp cho người còn sống hoặc trợ cấp Hưu trí Đường sắt. Những người khác nên coi công cụ Non-Filers là một tùy chọn, bao gồm:

Thu nhập thấp hơn: Trong số những người có thể sử dụng Người không đăng ký: Công cụ Thông tin thanh toán là những người chưa nộp tờ khai năm 2018 hoặc 2019 vì họ ở dưới giới hạn thu nhập bình thường để khai thuế. Điều này có thể bao gồm những người quay phim đơn lẻ kiếm được dưới 12.200 đô la và các cặp vợ chồng kiếm được ít hơn 24.400 đô la vào năm 2019.

Người thụ hưởng Cựu chiến binh và người nhận Thu nhập Bảo đảm Bổ sung (SSI): IRS tiếp tục tìm hiểu các cách để xem liệu Thanh toán Tác động Kinh tế có thể được thực hiện tự động cho người nhận SSI và những người nhận trợ cấp tàn tật, trợ cấp hưu trí hoặc trợ cấp cho người sống sót từ Bộ Cựu chiến binh và ai đã không khai thuế cho năm thuế 2018 hoặc 2019. Những người trong các nhóm này có thể sử dụng tùy chọn Không phải là người đăng ký: Nhập tùy chọn Thông tin thanh toán ngay bây giờ hoặc đợi khi IRS tiếp tục xem xét các tùy chọn thanh toán tự động để đơn giản hóa việc giao hàng cho các nhóm này.

An sinh xã hội, SSDI và người thụ hưởng Hưu trí Đường sắt với những người phụ thuộc đủ điều kiện: Các nhóm này sẽ tự động nhận được 1.200 đô la Thanh toán Tác động Kinh tế. Những người trong nhóm này có trẻ em dưới 17 tuổi đủ điều kiện có thể sử dụng Người không đăng ký: Nhập Thông tin thanh toán để yêu cầu khoản thanh toán $ 500 cho mỗi trẻ em.

Sinh viên và những người khác: Nếu người khác yêu cầu bạn khai thuế, bạn sẽ không đủ điều kiện cho Khoản thanh toán tác động kinh tế hoặc sử dụng công cụ Non-Filer.

Sắp tới vào tuần tới: Thanh toán tự động bắt đầu
Những người nộp thuế đủ điều kiện đã khai thuế cho năm 2019 hoặc 2018 và chọn gửi tiền hoàn trả trực tiếp sẽ tự động nhận khoản Thanh toán Tác động Kinh tế lên tới 1.200 đô la cho cá nhân hoặc 2.400 đô la cho các cặp vợ chồng và 500 đô la cho mỗi đứa trẻ đủ điều kiện. Các cá nhân nhận trợ cấp An sinh xã hội, người sống sót hoặc trợ cấp tàn tật, SSDI hoặc nhận trợ cấp Hưu trí Đường sắt nhưng không nộp lại tiền cho năm 2019 hoặc 2018 sẽ tự động nhận được khoản thanh toán trong tương lai gần.

Sắp tới vào tuần tới: Thanh toán tự động bắt đầu
Những người nộp thuế đủ điều kiện đã khai thuế cho năm 2019 hoặc 2018 và chọn gửi tiền hoàn trả trực tiếp sẽ tự động nhận khoản Thanh toán Tác động Kinh tế lên tới 1.200 đô la cho cá nhân hoặc 2.400 đô la cho các cặp vợ chồng và 500 đô la cho mỗi đứa trẻ đủ điều kiện. Các cá nhân nhận trợ cấp An sinh xã hội, người sống sót hoặc trợ cấp tàn tật, SSDI hoặc nhận trợ cấp Hưu trí Đường sắt nhưng không nộp lại tiền cho năm 2019 hoặc 2018 sẽ tự động nhận được khoản thanh toán trong tương lai gần.

Sắp tới vào tuần tới: Nhận thanh toán của tôi cho thấy Ngày thanh toán tác động kinh tế, giúp gửi tiền trực tiếp
Để giúp mọi người kiểm tra trạng thái thanh toán của mình, IRS đang xây dựng một công cụ mới thứ hai dự kiến ​​sẽ có sẵn để sử dụng vào ngày 17 tháng 4. Nhận thanh toán của tôi sẽ cung cấp cho mọi người trạng thái thanh toán của họ, kể cả ngày thanh toán của họ được lên lịch được gửi vào tài khoản ngân hàng của họ hoặc gửi qua thư cho họ.

Một tính năng bổ sung trên Nhận thanh toán của tôi sẽ cho phép những người đủ điều kiện có cơ hội cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của họ để họ có thể nhận được khoản thanh toán của mình nhanh hơn thay vì chờ kiểm tra giấy. Tính năng này sẽ không khả dụng nếu Thanh toán tác động kinh tế đã được lên lịch để giao hàng.

Thông tin thêm về thanh toán tác động kinh tế
IRS sẽ đăng các bản cập nhật bổ sung về IRS.gov/coronavirus về những vấn đề này và các vấn đề khác.

Treasury, IRS launch new tool to help non-filers register for Economic Impact Payments

IRS.gov feature helps people who normally don’t file get payments; second tool next week provides taxpayers with payment delivery date and provide direct deposit information
IR-2020-69, April 10, 2020

WASHINGTON — To help millions of people, the Treasury Department and the Internal Revenue Service today launched a new web tool allowing quick registration for Economic Impact Payments for those who don’t normally file a tax return.

The non-filer tool, developed in partnership between the IRS and the Free File Alliance, provides a free and easy option designed for people who don’t have a return filing obligation, including those with too little income to file. The feature is available only on IRS.gov, and users should look for Non-filers: Enter Payment Info Here to take them directly to the tool.

“People who don’t have a return filing obligation can use this tool to give us basic information so they can receive their Economic Impact Payments as soon as possible,” said IRS Commissioner Chuck Rettig. “The IRS and Free File Alliance have been working around the clock to deliver this new tool to help people.”

The IRS reminds taxpayers that Economic Impact Payments will be distributed automatically to most people starting next week. Eligible taxpayers who filed tax returns for 2019 or 2018 will receive the payments automatically. Automatic payments will also go in the near future to those people receiving Social Security retirement, survivors, disability (SDDI), or survivor benefits and Railroad Retirement benefits.

How do I use the Non-Filers: Enter Payment Info tool?
For those who don’t normally file a tax return, the process is simple and only takes a few minutes to complete. First, visit IRS.gov, and look for “Non-Filers: Enter Payment Info Here.” Then provide basic information including Social Security number, name, address, and dependents. The IRS will use this information to confirm eligibility and calculate and send an Economic Impact Payment. Using the tool to get your payment will not result in any taxes being owed. Entering bank or financial account information will allow the IRS to deposit your payment directly in your account. Otherwise, your payment will be mailed to you.

“Non-Filers: Enter Payment Info” is secure, and the information entered will be safe. The tool is based on Free File Fillable Forms, part of the Free File Alliance’s offerings of free products on IRS.gov.

Who should use the Non-Filers tool?
This new tool is designed for people who did not file a tax return for 2018 or 2019 and who don’t receive Social Security retirement, disability (SSDI), or survivor benefits or Railroad Retirement benefits. Others who should consider the Non-Filers tool as an option, include:

Lower income: Among those who could use Non-Filers: Enter Payment Info tool are those who haven’t filed a 2018 or 2019 return because they are under the normal income limits for filing a tax return. This may include single filers who made under $12,200 and married couples making less than $24,400 in 2019.

Veterans beneficiaries and Supplemental Security Income (SSI) recipients: The IRS continues to explore ways to see if Economic Impact Payments can be made automatically to SSI recipients and those who receive veterans disability compensation, pension or survivor benefits from the Department of Veterans Affairs and who did not file a tax return for the 2018 or 2019 tax years. People in these groups can either use Non-Filers: Enter Payment Info option now or wait as the IRS continues to review automatic payment options to simplify delivery for these groups.

Social Security, SSDI and Railroad Retirement beneficiaries with qualifying dependents: These groups will automatically receive $1,200 Economic Impact Payments. People in this group who have qualifying children under age 17 may use Non-Filers: Enter Payment Info to claim the $500 payment per child.

Students and others: If someone else claimed you on their tax return, you will not be eligible for the Economic Impact Payment or using the Non-Filer tool.

Coming next week: Automatic payments begin
Eligible taxpayers who filed tax returns for either 2019 or 2018 and chose direct deposit of their refund will automatically receive an Economic Impact Payment of up to $1,200 for individuals or $2,400 for married couples and $500 for each qualifying child. Individuals who receive Social Security retirement, survivors or disability benefits, SSDI or who receive Railroad Retirement benefits but did not file a return for 2019 or 2018 will automatically receive a payment in the near future.

Coming next week: Get My Payment shows Economic Impact Payment date, helps with direct deposit
To help everyone check on the status of their payments, the IRS is building a second new tool expected to be available for use by April 17. Get My Payment will provide people with the status of their payment, including the date their payment is scheduled to be deposited into their bank account or mailed to them.

An additional feature on Get My Payment will allow eligible people a chance to provide their bank account information so they can receive their payment more quickly rather than waiting for a paper check. This feature will be unavailable if the Economic Impact Payment has already been scheduled for delivery.

More Information on Economic Impact Payments
The IRS will post additional updates on IRS.gov/coronavirus on these and other issues.


https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm971