December 9, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Webinar on SBA’s Economic Injury Disaster Loan and Coronavirus Aid, Relief & Economic Security Act for Small Business in Vietnamese Language


Theo tin Asian American Chamber of Commerce.

WHAT: Webinar

WHEN: from 10 AM to 11:30 AM ED on Friday Apr 24, 2020

WHERE: Webinar
After registration, you will receive webinar login instructions via email.

Fees/Admission
Complimentary AdmissionGói cho vay yểm trợ kinh tế do thảm họa của SBA (EIDL) và Đạo luật cứu trợ, giảm nhẹ & an ninh kinh tế (CARES ACT) cho các doanh nghiệp nhỏ

You are invited to join the webinar to learn about the SBA’s Economic Injury Disaster Loan (EIDL) program and Coronavirus Aid, Relief &
Economic Security Act (CARES ACT) to help small business impacted by coronavirus.
Quý vị được mời tham gia hội thảo trực tuyến để tìm hiểu về chương trình Cho vay yểm trợ kinh tế do thảm họa (EIDL) của SBA và và Đạo luật cứu trợ, giảm nhẹ & an ninh kinh tế (CARES ACT) cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi coronavirus.

Speakers:
Ms. Christhien Tran Ley
Business Service Manager
Virginia Department of Small Business and Supplier Diversity
Diễn giả:
Bà Christhien Trần Ley
Quản lý dịch vụ doanh nghiệp, trực thuộc Sở quản lý doanh nghiệp nhỏ và các nhà cung cấp đa dạng của Tiểu Bang Virginia.

Libo Suen
Marketing and Outreach Team Manager
Washington Metropolitan Area District Office (WMADO)
U.S. Small Business Administration
Libo Suen
Quản lý nhóm marketing và tiếp cận.
Văn phòng vùng khu vực thủ đô Washington (WMADO)
Quản trị doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ

Welcoming remarks

Chiling Tong
President/CEO, The Asian/Pacific Islander American Chamber of Commerce & Entrepreneurship

Cindy Shao
President, Asian American Chamber of Commerce

Stephanie Shei
Chairwoman, Asian American Chamber of Commerce

This event will be conducted in Vietnamese.
Sự kiện này sẽ được tiến hành bằng tiếng Việt.

The SBA?s Economic Injury Disaster Loan (EIDL) program provides small businesses with working capital loans of up to $2 million that can provide vital economic support to small businesses to help overcome the temporary loss of revenue they are experiencing.
Chương trình cho vay yểm trợ kinh tế do thảm họa (EIDL) của SBA cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ khoản vay vốn lưu động lên tới 2 triệu đô la để cung cấp các yểm trợ thiết yếu về kinh tế cho các doanh nghiệp nhỏ, giúp khắc phục tổn thất tạm thời về doanh thu mà họ đang gặp phải.

The programs and initiatives in the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act that was just passed by Congress are intended to assist business owners with whatever needs they have right now. When implemented, there will be many new resources available for small businesses, as well as certain nonprofits and other employers.
Các chương trình và sáng kiến ​​trong Đạo luật cứu trợ, giảm nhẹ và An ninh Kinh tế (CARES) vừa được Quốc hội thông qua nhằm yểm trợ các chủ doanh nghiệp có bất cứ nhu cầu nào họ có ngay hiện nay. Khi được triển khai, sẽ có nhiều nguồn lực mới sẵn sàng cho các doanh nghiệp nhỏ, cũng như một số tổ chức phi lợi nhuận và các công ty khác.

If your small business has been impacted by coronavirus, join this free online webinar to learn more about these programs including:

Eligibility requirements
Use of proceeds
Terms
Filing requirements
Nếu doanh nghiệp nhỏ của bạn bị ảnh hưởng bởi coronavirus, hãy tham gia hội thảo trực tuyến miễn phí này để tìm hiểu thêm về các chương trình, bao gồm:

Điều kiện yêu cầu
Cách sử dụng tiền vay
Điều khoản
Yêu cầu nộp hồ sơ

After Registration, you will receive log on instructions in email.
Email AACC with questions at event@asian-americanchamber.org
Sau khi ghi danh, quý vị sẽ nhận được thông tin đăng nhập trong email. Gửi email cho AACC với các câu hỏi tại event@asian-americanchamber.orgREGISTRATION/GHI DANH:

https://asianamericanchamberva.chambermaster.com/eventregistration/register/3757


http://business.asian-americanchamber.org/events/details/vietnamese-language-sba-s-economic-injury-disaster-loan-eidl-and-coronavirus-aid-relief-economic-security-act-cares-act-for-small-business-3757