December 9, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Federal Reserve Board phác thảo thông tin công khai rộng rãi và kịp thời mà họ sẽ cung cấp về các chương trình của mình để hỗ trợ dòng tín dụng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp và từ đó thúc đẩy phục hồi kinh tế


Theo tin The Federal Reserve Board

Ngày 23 tháng 4 năm 2020

Federal Reserve Board phác thảo thông tin công khai rộng rãi và kịp thời mà họ sẽ cung cấp về các chương trình của mình để hỗ trợ dòng tín dụng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp và từ đó thúc đẩy phục hồi kinh tế

Dựa trên hồ sơ mạnh mẽ về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình về báo cáo tài chính và quy trình hoạch định chính sách, Federal Reserve Board hôm thứ Năm đã phác thảo thông tin công khai rộng rãi và kịp thời về các chương trình của mình để hỗ trợ dòng tín dụng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp và từ đó thúc đẩy phục hồi kinh tế. Cụ thể, Hội đồng sẽ báo cáo số lượng thông tin đáng kể hàng tháng cho các cơ sở thanh khoản và cho vay bằng cách sử dụng Viện trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế, hoặc CARES, tài trợ theo Đạo luật, bao gồm:

Tên và chi tiết của người tham gia trong mỗi cơ sở;
Số tiền đã vay và lãi suất tính phí; và
Tổng chi phí, doanh thu và phí cho từng cơ sở.

“Federal Reserve Board cam kết minh bạch và trách nhiệm bằng cách cung cấp thông tin chi tiết cho công chúng và Quốc hội về các hành động của chúng tôi để hỗ trợ nền kinh tế trong thời điểm khó khăn này”, Chủ tịch Jerome H. Powell nói.

Hội đồng đã thành lập một số cơ sở để hỗ trợ nền kinh tế kết hợp các khoản đầu tư vốn được cung cấp từ Bộ Tài chính thông qua Đạo luật CARES. Báo cáo mới sẽ áp dụng cho tất cả các chương trình đó. Hội đồng sẽ công bố các báo cáo về các cơ sở CARES Act 13 (3) trên trang web của mình ít nhất 30 ngày một lần và không có giao dịch.

Các kế hoạch công bố thông tin công khai ngày hôm nay sẽ bổ sung vào báo cáo tài chính đã mạnh mẽ của Hội đồng quản trị, bao gồm bảng cân đối toàn diện hàng tuần và báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm. Thông tin, bao gồm các báo cáo cho Quốc hội, các bảng thuật ngữ cho từng cơ sở ứng phó khẩn cấp, các câu hỏi thường gặp và các tài liệu khác có thể được tìm thấy tại https://www.federalreserve.gov/covid-19.

Đối với yêu cầu truyền thông, gọi 202-452-2955

April 23, 2020

Federal Reserve Board outlines the extensive and timely public information it will make available regarding its programs to support the flow of credit to households and businesses and thereby foster economic recovery

Building on its strong record of transparency and accountability around financial reporting and the policymaking process, the Federal Reserve Board on Thursday outlined the extensive and timely public information it will make available regarding its programs to support the flow of credit to households and businesses and thereby foster economic recovery. Specifically, the Board will report substantial amounts of information on a monthly basis for the liquidity and lending facilities using Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, or CARES, Act funding, including the:

Names and details of participants in each facility;
Amounts borrowed and interest rate charged; and
Overall costs, revenues, and fees for each facility.
“The Federal Reserve is committed to transparency and accountability by providing the public and Congress detailed information about our actions to support the economy during this difficult time,” Chair Jerome H. Powell said.

The Board has established several facilities to support the economy that incorporate equity investments provided from the Department of the Treasury via the CARES Act. The new reporting will apply to all of those programs. The Board will publish reports on its CARES Act 13(3) facilities on its website at least every 30 days and without redactions.

The plans for the public release of information announced today will add to the Board’s already robust financial reporting, including a comprehensive weekly balance sheet and annual audited financial statements. Information, including reports to Congress, term sheets for each of the emergency response facilities, frequently asked questions and other materials can be found at https://www.federalreserve.gov/covid-19.

For media inquiries, call 202-452-2955


https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200423a.htm