IRS nhắc nhở người Mỹ thu nhập thấp và vô gia cư không khai thuế cho năm 2018 hoặc 2019 sử dụng IRS Non-Filers để cập nhập thông tin thanh toán và dễ dàng ghi danh để nhận khoản trợ cấp khích thích kinh tế

Theo tin irs.gov Sử dụng IRS Non-Filers: Nhập thông tin thanh toán tại đây để nhận thanh toán tác động kinh tế; nhiều người thu nhập thấp, vô gia cư … Read More

IRS loan tin Hạn chót là thứ Ba ngày 5 tháng 5 năm 2020 đối với VA, những người nhận SSI không khai thuế và có người phụ thuộc cần phải hành động nhanh chóng và sử dụng công cụ Non-Filers để họ có thể nhận được khoản trợ cấp kích thích Kinh Tế tối đa là 1.200 đô la và 500 đô la cho mỗi đứa trẻ đủ điều kiện càng nhanh càng tốt

Theo tin irs.gov Người nhận VA, SSI có trẻ em đủ điều kiện cần phải hành động trước Thứ Ba, ngày 5 tháng Năm để nhanh chóng thêm tiền vào … Read More