December 10, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc đại khủng hoảng đại dịch coronavirus năm 2020


Theo tin IMF

Ngày 23 tháng 3 năm 2020

Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva đã đưa ra tuyên bố sau hôm nay sau cuộc gọi hội nghị của Bộ trưởng Tài chính G20 và Thống đốc Ngân hàng Trung ương:

Các chi phí của con người trong đại dịch coronavirus là vô cùng lớn và tất cả các quốc gia cần phải hợp tác để bảo vệ người dân và hạn chế thiệt hại kinh tế. Đây là một khoảnh khắc cho sự đoàn kết, đó là một chủ đề chính của cuộc họp hôm nay của các Bộ trưởng Tài chính G20 và Thống đốc Ngân hàng Trung ương.

Tôi đã nhấn mạnh ba điểm đặc biệt:

Trước tiên, triển vọng tăng trưởng toàn cầu: năm 2020, đó là một cuộc suy thoái kinh tế ít nhất là tồi tệ như trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hoặc tồi tệ hơn. Nhưng chúng tôi hy vọng sẽ phục hồi vào năm 2021. Để đạt được điều đó, điều tối quan trọng là ưu tiên ngăn chặn và tăng cường hệ thống y tế ở khắp mọi nơi. Tác động kinh tế đang và sẽ nghiêm trọng, nhưng virus càng dừng lại nhanh, sự phục hồi sẽ càng nhanh và mạnh.

Chúng tôi rất ủng hộ các hành động tài chính phi thường mà nhiều quốc gia đã thực hiện để tăng cường hệ thống y tế và bảo vệ các công nhân và công ty bị ảnh hưởng. Chúng tôi hoan nghênh động thái của các ngân hàng trung ương lớn để giảm bớt chính sách tiền tệ. Những nỗ lực táo bạo này không chỉ vì lợi ích của mỗi quốc gia, mà của toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Thậm chí sẽ cần nhiều hơn, đặc biệt là trên mặt trận tài chính.

Thứ hai, các nền kinh tế tiên tiến thường ở vị trí tốt hơn để đối phó với khủng hoảng, nhưng nhiều thị trường mới nổi và các nước thu nhập thấp phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Họ bị ảnh hưởng xấu bởi dòng vốn ra bên ngoài, và hoạt động trong nước sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi các quốc gia đối phó với dịch bệnh. Các nhà đầu tư đã loại bỏ 83 tỷ USD khỏi các thị trường mới nổi kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng, dòng vốn lớn nhất từng được ghi nhận. Chúng tôi đặc biệt lo ngại về các quốc gia có thu nhập thấp trong tình trạng nợ nần, một vấn đề mà chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới.

Thứ ba, IMF, chúng ta có thể làm gì để hỗ trợ các thành viên của mình?

Chúng tôi đang tập trung giám sát song phương và đa phương về cuộc khủng hoảng này và các hành động chính sách để giảm bớt tác động của nó.

Chúng tôi sẽ ồ ạt đẩy mạnh tài chính khẩn cấp, gần 80 quốc gia đang yêu cầu sự giúp đỡ của chúng tôi và chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tài chính quốc tế khác để đưa ra phản ứng phối hợp mạnh mẽ.

Chúng tôi đang bổ sung Quỹ Ngăn chặn Thảm họa và Ủy thác Cứu trợ để giúp đỡ các nước nghèo nhất. Chúng tôi hoan nghênh các cam kết đã được thực hiện và kêu gọi những người khác tham gia.

Chúng tôi sẵn sàng triển khai tất cả khả năng cho vay 1 nghìn tỷ đô la Mỹ.

Và chúng tôi đang xem xét các lựa chọn có sẵn khác. Một số quốc gia thu nhập thấp và trung bình đã yêu cầu IMF thực hiện phân bổ SDR, như chúng tôi đã làm trong Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, và chúng tôi đang khám phá tùy chọn này với tư cách thành viên.

Các ngân hàng trung ương lớn đã bắt đầu các đường trao đổi song phương với các nước thị trường mới nổi. Khi cuộc khủng hoảng thanh khoản toàn cầu diễn ra, chúng tôi cần các thành viên cung cấp thêm các đường hoán đổi. Một lần nữa, chúng tôi sẽ khám phá với Ban điều hành và tư cách thành viên một đề xuất khả thi giúp tạo điều kiện cho một mạng lưới trao đổi rộng hơn, bao gồm cả thông qua một cơ sở loại trao đổi IMF.

Đây là những trường hợp đặc biệt. Nhiều quốc gia đã thực hiện các biện pháp chưa từng có. Chúng tôi tại IMF, làm việc với tất cả các nước thành viên, sẽ làm như vậy. Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua tình huống khẩn cấp này để hỗ trợ tất cả mọi người trên toàn thế giới.The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since the Great Depression
March 23, 2020

International Monetary Fund Managing Director Kristalina Georgieva made the following statement today following a conference call of G20 Finance Ministers and Central Bank Governors:

“The human costs of the Coronavirus pandemic are already immeasurable and all countries need to work together to protect people and limit the economic damage. This is a moment for solidarity—which was a major theme of the meeting today of the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors.

“I emphasized three points in particular:

“First, the outlook for global growth: for 2020 it is negative—a recession at least as bad as during the global financial crisis or worse. But we expect recovery in 2021. To get there, it is paramount to prioritize containment and strengthen health systems—everywhere. The economic impact is and will be severe, but the faster the virus stops, the quicker and stronger the recovery will be.

“We strongly support the extraordinary fiscal actions many countries have already taken to boost health systems and protect affected workers and firms. We welcome the moves of major central banks to ease monetary policy. These bold efforts are not only in the interest of each country, but of the global economy as a whole. Even more will be needed, especially on the fiscal front.

“Second, advanced economies are generally in a better position to respond to the crisis, but many emerging markets and low-income countries face significant challenges. They are badly affected by outward capital flows, and domestic activity will be severely impacted as countries respond to the epidemic. Investors have already removed US$83 billion from emerging markets since the beginning of the crisis, the largest capital outflow ever recorded. We are particularly concerned about low-income countries in debt distress—an issue on which we are working closely with the World Bank.

“Third, what can we, the IMF, do to support our members?

We are concentrating bilateral and multilateral surveillance on this crisis and policy actions to temper its impact.

We will massively step up emergency finance—nearly 80 countries are requesting our help—and we are working closely with the other international financial institutions to provide a strong coordinated response.

We are replenishing the Catastrophe Containment and Relief Trust to help the poorest countries. We welcome the pledges already made and call on others to join.

We stand ready to deploy all our US$1 trillion lending capacity.

And we are looking at other available options. Several low- and middle-income countries have asked the IMF to make an SDR allocation, as we did during the Global Financial Crisis, and we are exploring this option with our membership.

Major central banks have initiated bilateral swap lines with emerging market countries. As a global liquidity crunch takes hold, we need members to provide additional swap lines. Again, we will be exploring with our Executive Board and membership a possible proposal that would help facilitate a broader network of swap lines, including through an IMF-swap type facility.

“These are extraordinary circumstances. Many countries are already taking unprecedented measures. We at the IMF, working with all our member countries, will do the same. Let us stand together through this emergency to support all people across the world.”

IMF Communications Department
MEDIA RELATIONS
PRESS OFFICER: MARIA CANDIA
PHONE: +1 202 623-7100EMAIL: MEDIA@IMF.ORG
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/23/pr2098-imf-managing-director-statement-following-a-g20-ministerial-call-on-the-coronavirus-emergency