February 26, 2024

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Ngân hàng Thế giới Hỗ trợ Việt Nam Phục hồi Kinh tế Bao trùm và Bền vững với ­khoản tín dụng trị giá 263,9 triệu Đô la Mỹ


Source: Ngân hàng Thế giới

Ngân hàng Thế giới Hỗ trợ Việt Nam Phục hồi Bao trùm và Bền vững

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

29 THÁNG 6 NĂM 2023
WASHINGTON,D.C.

Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới hôm nay đã phê duyệt ­khoản tín dụng trị giá 263,9 triệu USD từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế dành cho Việt Nam nhằm hỗ trợ các nỗ lực phục hồi kinh tế bao trùm, xanh và chuyển đổi số thông qua những cải cách với mục tiêu hỗ trợ các hộ gia đình, doanh nghiệp và mở rộng năng lượng tái tạo. Đây là khoản tài trợ thứ hai và cuối cùng trong chuỗi hai chương trình Tài trợ Chính sách Phát triển (DPF), sau khoản tài trợ đầu tiên trị giá 221,5 triệu USD được phê duyệt vào năm 2021.

Mặc dù tác động từ khoản tài trợ mới này sẽ được đánh giá đầy đủ vào năm 2024, nhưng chương trình DPF đã đạt được những kết quả đáng kể. Hơn 140.000 doanh nghiệp đã nhận được hỗ trợ thuế thông qua gói giảm thuế vào năm 2021. Hơn 85.000 trẻ em được trợ cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, qua đó thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc. Số lượng các dịch vụ công trực tuyến đã tăng gấp đôi.

Trong thời gian tới, những cải cách về thể chế và chính sách được hỗ trợ bởi chương trình này sẽ giúp thúc đẩy phục hồi nền kinh tế thông qua cải thiện môi trường thuế, tăng khả năng tiếp cận tài chính cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc trẻ em có chất lượng. Những cải cách thúc đẩy phát triển xanh và chuyển đổi số tập trung vào lĩnh vực đấu thầu mua sắm công, số hóa dịch vụ công, mở rộng quy mô năng lượng tái tạo và củng cố tính bền vững tài chính của ngành điện. Ngoài ra, những cải cách được hỗ trợ bởi chương trình này dự kiến sẽ giúp cải thiện hơn nữa việc cung cấp dịch vụ công cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết: “Những cải cách được hỗ trợ bởi khoản tín dụng này sẽ hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam sau đại dịch COVID-19 và các cú sốc giá hàng hóa sau đó, đồng thời mở đường cho sự phát triển bao trùm hơn, xanh hơn và thân thiện với kỹ thuật số. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Chính phủ trong quá trình thực thi những cải cách này và hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển đã đề ra.”

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ: 2023/090/EAP

Liên lạc

Hà Nội

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Lê Thị Quỳnh Anh
(+84-24) 3937-8362
ale5@worldbank.org
Sứ quán Úc tại Hà Nội
Vũ Bình Châu
+84 24 3774 0216
Binh-Chau.Vu@dfat.gov.auWorld Bank Supports Vietnam’s Inclusive and Sustainable Recovery

WASHINGTON, June 29, 2023—The World Bank Board of Directors today approved a US$263.9­-million International Development Association credit for Vietnam aimed at bolstering the country’s efforts to achieve an inclusive, green, and digitally-driven economic recovery with reforms aimed at supporting households, businesses, and expansion of renewable energy. This credit marks the second and final installment in a Development Policy Financing (DPF) series of two operations, following a US$221.5 million operation approved in 2021.

While the impact of this operation is expected to fully materialize by 2024, the DPF series has already supported significant achievements. More than 140,000 businesses received tax support through a tax relief package in 2021. More than 85,000 children have received subsidized childcare, which has promoted gender equality in the workplace. Government services available online have doubled.

Going forward, the institutional and policy reforms supported by this operation will facilitate business recovery by enhancing the tax environment, supporting the financial inclusion of vulnerable households, and increasing access to quality childcare services. To spur green and digital development, the reforms supported by the DPF focus on procurement, digitizing public administration, scaling up renewable energy, and bolstering the financial sustainability of the power sector. Moreover, reforms supported by this operation are expected to further improve public service delivery to households and businesses.

“Reforms supported by this credit will strengthen Vietnam’s ongoing recovery from the COVID-19 pandemic and subsequent commodity price shocks, while paving the way for more inclusive, greener, and digital-friendly development,” said Carolyn Turk, World Bank Country Director for Vietnam. “We look forward to working with the government to implement these reforms and support Vietnam to achieve its development goals.”

PRESS RELEASE NO: 2023/090/EAP
Contacts
Hanoi
Le Thi Quynh Anh
(+84-24) 3937-8362
ale5@worldbank.org
https://www.worldbank.org/vi/news/press-release/2023/06/29/world-bank-supports-vietnam-s-inclusive-and-sustainable-recovery