September 23, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chậm lại từ 8% năm 2022 xuống còn 3,7% trong nửa đầu năm 2023 the báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới


Source: Ngân hàng Thế giới

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
10 THÁNG 8 NĂM 2023
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam chậm lại do khó khăn toàn cầu và hạn chế nội tại

Đầu tư công hiệu quả có ý nghĩa quyết định lên tăng trưởng dài hạn

Hà Nội, Việt Nam
Ngày 10 tháng 8 năm 2023

Môi trường bên ngoài khó khăn và nhu cầu trong nước suy yếu đang làm cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam chậm lại. Nhưng kinh tế sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm nay và những năm tiếp theo, theo bản cập nhật kinh tế mới nhất của Ngân hàng Thế giới có tựa đề “Để đầu tư công thúc đẩy tăng trưởng”.

Báo cáo cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chậm lại từ 8% năm 2022 xuống còn 3,7% trong nửa đầu năm 2023. Báo cáo dự báo mức tăng trưởng 4,7% vào năm 2023, sau đó tăng dần lên 5,5% vào năm 2024 và 6,0% vào năm 2025. Chính sách tài khóa chủ động hỗ trợ nhu cầu ngắn hạn, loại bỏ các hạn chế đối với việc thực hiện hiệu quả đầu tư công và giải quyết các điểm nghẽn cơ sở hạ tầng có thể giúp nền kinh tế đạt được các mục tiêu này và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.

“Nền kinh tế Việt Nam đang gặp thách thức từ các yếu tố bên trong và bên ngoài. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chính phủ có thể hỗ trợ tổng cầu thông qua đầu tư công hiệu quả, qua đó tạo việc làm và kích thích hoạt động kinh tế,” bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết. “Ngoài các biện pháp hỗ trợ ngắn hạn, Chính phủ không nên bỏ qua các cải cách thể chế cơ cấu – bao gồm cả trong lĩnh vực năng lượng và ngân hàng – vì những lĩnh vực này là điều bắt buộc đối với tăng trưởng dài hạn”.

Báo cáo đề xuất một số lựa chọn chính sách để đưa nền kinh tế trở lại đúng quỹ đạo. Thực hiện hiệu quả ngân sách đầu tư công năm 2023 có thể kích thích tổng cầu và tăng trưởng kinh tế. Về xuất khẩu, báo cáo đề xuất đa dạng hóa các sản phẩm và điểm đến xuất khẩu để xây dựng khả năng phục hồi trung hạn trước các cú sốc bên ngoài. Đồng thời, chính sách tài khóa có thể đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong việc khuyến khích thực hành và tiêu dùng xanh, góp phần xây dựng môi trường bền vững.

Chuyên đề đặc biệt của báo cáo nghiên cứu về quản lý đầu tư công của Việt Nam và cách để đầu tư công có thể đóng góp vào mục tiêu đưa Việt Nam lên mức thu nhập cao hơn. Để khai thác sức mạnh của đầu tư công, báo cáo khuyến nghị Việt Nam cần duy trì mức đầu tư, nâng cao chất lượng của dự án và khắc phục những tồn tại trong quản lý đầu tư công và thể chế tài chính liên ngành./.

Để biết thêm thông tin, xin mời vào: www.worldbank.org.vn

Cùng theo dõi chúng tôi trên: https://www.facebook.com/worldbankvietnam

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ: 2023/105/EAP
Liên lạc
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
(+84-24) 39346600
nnguyen5@worldbank.orgVietnam’s Economic Growth Slows Due to Global Headwinds and Internal Constraints
Share more
Effective public investment is crucial for long-term growth

Hanoi, August 10, 2023 – A challenging external environment and weaker domestic demand is leading to a slowdown in economic growth in Vietnam. But the economy will pick up pace over the second half of this year, and the following years, according to the World Bank’s latest economic update entitled “Making Public Investment Work for Growth”.

The report shows that Vietnam’s economic growth slowed from 8% in 2022 to 3.7% in the first half of 2023. It forecasts a moderate growth of 4.7% in 2023, gradually accelerating to 5.5% in 2024 and 6.0% in 2025. A proactive fiscal policy supporting short-term demand, removing barriers to the implementation of public investment, and addressing infrastructure constraints can help the economy achieve these targets and promote long-term growth.

“Vietnam’s economy is being tested by internal and external factors. To boost economic growth, the government can support aggregate demand through effective public investments, thereby creating jobs, and stimulating economic activity,” said Carolyn Turk, World Bank Country Director for Vietnam. “Beyond short-term support measures, the government should not lose sight of structural institutional reforms – including in the energy and banking sectors – as they are imperative for long-term growth”.

The report suggests policy options to get the economy back on track. Effectively implementing the 2023 investment budget can stimulate aggregate demand and economic growth. On exports, the report suggests diversifying product offerings and export destinations to build medium-term resilience against external shocks. At the same time, fiscal policy can play a stronger role in incentivizing green practices and consumption, ultimately contributing to environmental sustainability.

The report’s special chapter studies Vietnam’s public investment management and how it can contribute to the goal of climbing the income ladder. To harness the power of public investment, the report recommends that Vietnam sustain its level of investment, improve the quality of the proposed project, and address deficiencies in public investment management and inter-governmental fiscal institutions.

For more information, please visit: www.worldbank.org.vn

Follow us on: https://www.facebook.com/worldbankvietnam

PRESS RELEASE NO: 2023/105/EAP
Contacts
Hanoi
Nguyen Hong Ngan
(+84-24) 39346600
nnguyen5@worldbank.org
https://www.worldbank.org/vi/news/press-release/2023/08/10/vietnam-s-economic-growth-slows-due-to-global-headwinds-and-internal-constraints