February 26, 2024

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Sự kiện Thực hiện Lời kêu gọi hành động của Marrakech – Các ưu tiên chính sách nhằm xây dựng khả năng phục hồi và hỗ trợ chuyển đổi kinh tế ở khu vực MENA


Theo tin IMF

Sự kiện Thực hiện Lời kêu gọi hành động của Marrakech – Các ưu tiên chính sách nhằm xây dựng khả năng phục hồi và hỗ trợ chuyển đổi kinh tế ở khu vực MENA
Ngày 16 tháng 1 năm 2024

Cairo, Ai Cập

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Chính phủ Ai Cập đã tổ chức một hội thảo chung về tăng trưởng bao trùm, tiếp nối lời kêu gọi Hành động của Marrakech về các ưu tiên chính sách nhằm Xây dựng Khả năng phục hồi và Hỗ trợ Chuyển đổi Kinh tế ở Trung Đông và Khu vực Bắc Phi (MENA). Kết thúc buổi hội thảo này thì ông Hassan Abdalla (Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ai Cập); ông Mohamed Maait (Bộ trưởng Bộ Tài chính); và ông Jihad Azour (Giám đốc Vụ Trung Đông và Trung Á của IMF) đã đưa ra tuyên bố sau:

“Khu vực tiếp tục cần đạt được tiến bộ nhanh hơn theo hướng tăng trưởng cao hơn, toàn diện hơn và do khu vực tư nhân dẫn dắt, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội hơn cho tất cả mọi người— bao gồm cả thanh niên, phụ nữ, các nhóm dễ bị tổn thương và doanh nhân mới.

“Hợp tác cùng nhau – thông qua các chính sách đúng đắn và quan hệ đối tác mạnh mẽ – các nhà hoạch định chính sách có thể giải quyết những thách thức cũ và mới và xây dựng tương lai cho khu vực dựa trên mô hình phát triển mới. Trong bối cảnh đó, IMF sẽ là đối tác lâu dài của các nước trong khu vực MENA để hỗ trợ những nỗ lực này.

“Sự kiện này ở Cairo đã khởi đầu sự tham gia với các bên liên quan của MENA về cách thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và bền vững, đồng thời xây dựng một khế ước xã hội mới nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các mô hình tăng trưởng trong quá khứ và động cơ tăng trưởng trong tương lai.

“Hội thảo đã tạo cơ hội thảo luận về cách biến Lời kêu gọi hành động của IMF về tăng trưởng bao trùm ở MENA, được ban hành trong Hội nghị thường niên năm 2023 ở Marrakech, trở thành hiện thực. Đặc biệt hì hội thảo đã thảo luận các khuyến nghị chính sách thiết thực nhằm đạt được tiến bộ trên năm trụ cột của Lời kêu gọi hành động: (a) thúc đẩy khu vực tư nhân sôi động; (b) cải tổ hệ thống bảo trợ xã hội; (c) tạo cơ hội cho thanh niên; (d) giảm bớt các rào cản đối với sự tham gia của phụ vào đời sống kinh tế; và (e) tận dụng công nghệ và đầu tư xanh làm động lực tăng trưởng và tạo việc làm.

“Chúng tôi hy vọng rằng cuộc đối thoại được khởi xướng ở Cairo trong tuần này sẽ giúp tăng cường quan hệ đối tác giữa các nhà hoạch định chính sách, khu vực tư nhân và các tổ chức phi chính phủ nhằm giúp khu vực MENA đạt được tiến bộ mang tính quyết định hướng tới tăng trưởng cao hơn và toàn diện hơn”.Event on Implementing the Marrakech Call for Action – Policy Priorities to Build Resilience and Support Economic Transformation in the MENA Region
January 16, 2024

Cairo, Egypt: The International Monetary Fund (IMF) and the Government of Egypt organized a joint seminar on inclusive growth, as a follow-up to the Marrakech call for Action on policy priorities to Build Resilience and Support Economic Transformation in the Middle East and North Africa (MENA) Region. At the conclusion of this seminar, Mr. Hassan Abdalla, Governor of the Central Bank of Egypt; Mr. Mohamed Maait, Minister of Finance; and Mr. Jihad Azour, Director of the Middle East and Central Asia Department of the IMF issued the following statement:

“The region continues to need to make faster progress towards higher, more inclusive, and private sector-led growth and to generate more opportunities for all— including the youth, women, vulnerable groups and new entrepreneurs.

“Working together – through sound policies and strong partnerships – policymakers can tackle old and new challenges and build a future for the region grounded in a new model of development. Within this context, the IMF will be a long-standing partner to countries in the MENA region to support these efforts.

“This event in Cairo has kick-started engagement with MENA stakeholders on how to promote inclusive and sustainable growth and build a new social contract to close the gap between the growth models of the past and the growth engines of the future.

“The panel provided an opportunity to discuss how to make the IMF Call for Action on Inclusive Growth in MENA, issued during the 2023 Annual Meetings in Marrakech, a reality. In particular, the panel discussed practical policy recommendations to make progress on the Call for Action’s five pillars: (a) fostering a vibrant private sector; (b) overhauling social protection systems; (c) providing opportunities for the youth; (d) easing barriers to female participation in economic life; and (e) leveraging technology and green investment as engines of growth and job creation.

“We are hopeful that the dialogue initiated in Cairo this week will help strengthen partnerships between policy makers, the private sector, and non-governmental organizations to help the MENA region make decisive progress toward higher and more inclusive growth”.
https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/01/16/pr2409-marrakech-call-for-action-build-resilience-and-support-economic-transformation-mena